آیا اپل در حال تولید ماشین است ؟

آیا اپل در حال تولید ماشین است ؟