قابلیت Night Shift چیست و چگونه فعال میشود ؟

قابلیت Night Shift چیست و چگونه فعال میشود ؟